Chuyển đến nội dung chính

Bài 11: Tự học Solidity cơ bản. Bài ôn tập. Vận dụng kiến thức 10 bài đã học để đọc hiểu một Smart Contract

Ôn tập Solidity

Vận dụng kiến thức 10 bài đã học để đọc hiểu một Smart Contract Solidity. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình SolidityXin chào các bạn, như vậy là sau 10 bài học đầu tiên chúng ta đã có một lượng kiến thức cơ bản nhất về ngôn ngữ lập trình Solidity và lập trình web3 Smart Contract. Ở bài học này chúng ta dừng lại một chút để hệ thống lại những thứ mà chúng ta đã học bằng một bài ôn tập. Tôi sẽ liệt kê lại danh sách 10 bài chúng ta đã học và link trực tiếp đến bài giảng đó nếu bạn cần ôn lại.


Nhiệm vụ của các bạn là hãy viết commnet cho đoạn code sau, hãy viết comment cho từng dòng lệnh. Hãy viết ý nghĩa của dòng code và những điều cần chú ý. 

pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0;
contract ZombieFactory {
uint dnaDigits = 16;
uint dnaModulus = 10 ** dnaDigits;
struct Zombie {
string name;
uint dna;
}
Zombie[] public zombies;
function _createZombie(string memory _name, uint _dna) private {
zombies.push(Zombie(_name, _dna));
}
function _generateRandomDna(string memory _str) private view returns (uint) {
uint rand = uint(keccak256(abi.encodePacked(_str)));
return rand % dnaModulus;
}
function createRandomZombie(string memory _name) public {
uint randDna = _generateRandomDna(_name);
_createZombie(_name, randDna);
}
}


Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 12

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1