Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Time Units Solidity

Tài liệu Solidity bài 30: Structs arguments. Truyền dữ liệu cấu trúc làm đối số trong Solidity.

Structs arguments Tự học Solidity bài 30: Structs arguments. Truyền dữ liệu cấu trúc làm đối số trong Solidity. Trong bài học này chúng ta tiếp tục thực hành về sử dụng các biến về thời gian và tìm hiểu thêm về cách truyền con trỏ biến structs. Ta sẽ đi cụ thể vào ví dụ để hiểu rõ cách sử dụng biến thời gian làm tác vụ đếm thời gian hồi chiêu của zombie. Time Cooldowns Nhiệm vụ bài học: Làm cho Zombies không thể ăn cho đến khi thời gian hồi chiêu của chúng trôi qua Điều này sẽ làm cho zombie không thể  ăn và các chức năng khác của zombie xây dựng sau này cũng sẽ có thời gian hồi chiêu Đầu tiên, chúng ta sẽ xây dựng xác định một số hàm trợ giúp cho phép chúng ta thiết lập và kiểm tra thời gian sẵn sàng của zombie.    function _triggerCooldown(Zombie storage _zombie) internal {     _zombie.readyTime = uint32(now + cooldownTime);   }   function _isReady(Zombie storage _zombie) internal view returns (bool) {       return (_zombie.readyTime <= now);   } Truyền cấu trúc làm đối số Bạn có

Tự học Solidity bài 29: Time Units. Đơn vị thời gian trong Solidity

Time Units Solidity Tự học Solidity bài 29: Time Units. Đơn vị thời gian trong Solidity Summary for English Visiter The variable now will return the number of seconds that have passed since January 1st 1970. Solidity also contains the time units seconds, minutes, hours, days, weeks and years. uint lastUpdated; function updateTimestamp() public { lastUpdated = now ; } // called, `false` if 5 minutes have not passed function fiveMinutesHavePassed() public view returns (bool) { return (now >= (lastUpdated + 5 minutes )); } Thank you! Đặt vấn đề Nếu bạn chơi các trò chơi điện tử thì không còn lạ gì với khái niệm thời gian hồi chiêu, thời gian hồi phục năng lượng để tung ra chiêu thức tiếp theo. Đương nhiên trong trò chơi Zombie mà chúng ta đang xây dựng qua các bài học cũng vậy, các con Zombie không thể cắn liên tục liên tục được, giữa mỗi lần cắn thì phải có một khoảng thời gian hồi chiêu tiêu hoá thức ăn phải không nào. Đặt vấn đề cho bài toán là như vậy thì chúng ta sẽ giải quy