Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Require Solidity

Tự học Solidity bài 16: Require trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Require  Solidity Ngôn ngữ lập trình Solidity. Tự học Solidity căn bản.  Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Summary for English Visiter function sayHiToVitalik(string memory _name) public returns (string memory) { // Compares if _name equals "Vitalik". Throws an error and exits if no require(keccak256(abi.encodePacked(_name)) == keccak256(abi.encodePacked("Vitalik"))); // If it's true, proceed with the function: return "Hi!"; } Trong ví dụ Hợp đồng Zombie trước, chúng ta đã thực hiện một hàm cho phép người dùng tạo zombie mới bằng cách gọi createRandomZombie và nhập tên. Tuy nhiên, nếu người dùng có thể tiếp tục gọi chức năng này để tạo ra số lượng zombie không giới hạn trong đội quân của họ, thì trò chơi sẽ không vui lắm vì đất chật người đông. Giờ phải làm sao để mỗi người chơi chỉ có thể gọi chức năng này một lần. Theo cách đó người chơi mới sẽ gọi nó khi họ lần đầu tiên bắt đầu trò chơi