Chuyển đến nội dung chính

Bài 10: Tự học solidity cơ bản. Hàm băm Keccak256 và Typecasting - ép kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ Solidity

Keccak256 & Typecasting

Hàm băm và ép kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ Solidity. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity.

Summary for English Visiter//6e91ec6b618bb462a4a6ee5aa2cb0e9cf30f7a052bb467b0ba58b8748c00d2e5
keccak256(abi.encodePacked("aaaab"));
//b1f078126895a1424524de5321b339ab00408010b7cf0e6ed451514981e58aa9
keccak256(abi.encodePacked("aaaac"));int8 a = 5;
uint b = 6;
uint8 c = a * uint8(b);Thank you!

Hàm băm Keccak256

Nhiệm vụ bài học này là chúng ta viết một hàm _generateRandomDna trả về một uint ngẫu nhiên. Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện điều này?

Ethereum có tích hợp hàm băm keccak256, đây là một phiên bản của SHA3. Một hàm băm về cơ bản ánh xạ đầu vào thành một số thập lục phân 256 bit ngẫu nhiên. Một thay đổi nhỏ trong đầu vào sẽ gây ra sự thay đổi lớn trong hàm băm.

Nó hữu ích cho nhiều mục đích trong Ethereum, nhưng hiện tại trong bài học này chúng ta sẽ sử dụng nó để tạo chuỗi số ngẫu nhiên.

Rất quan trọng bạn phải ghi nhớ: Keccak256 có một tham số duy nhất kiểu byte. Điều này có nghĩa là chúng ta phải "đóng gói" tham số thành byte trước khi gọi keccak256:

Ví dụ:

//6e91ec6b618bb462a4a6ee5aa2cb0e9cf30f7a052bb467b0ba58b8748c00d2e5
keccak256(abi.encodePacked("aaaab"));
//b1f078126895a1424524de5321b339ab00408010b7cf0e6ed451514981e58aa9
keccak256(abi.encodePacked("aaaac"));

Như bạn thấy, các giá trị trả về hoàn toàn khác nhau mặc dù chỉ thay đổi 1 ký tự trong đầu vào.

Lưu ý: Việc tạo số ngẫu nhiên an toàn trong blockchain là một vấn đề rất khó khăn. Phương pháp của chúng tôi ở đây là không an toàn, nhưng vì trong phạm vi bài học này như thê là đủ :)

Typecasting - ép kiểu 

Đôi khi bạn cần chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu. Lấy ví dụ sau:

int8 a = 5;
uint b = 6;
// nhu nay se gay ra loi:
uint8 c = a * b;
// muon thong loi thi phai ep kieu nhu nay:
uint8 c = a * uint8(b);

Trong phần trên, a * b trả về một uint, nhưng chúng ta đang cố gắng lưu trữ nó dưới dạng uint8, điều này có thể gây ra các vấn đề tiềm ẩn. Bằng cách truyền nó dưới dạng uint8, nó sẽ hoạt động và trình biên dịch sẽ không gặp lỗi.

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Thực hành viết hàm tạo số ngẫu nhiên sử dụng hàm băm keccak256 và ép kiểu dữ liệu về uint. Code vào trong file  hocweb3.sol.
Sau khi DEPLOY hãy chạy thử các hàm public, và xem kết quả.

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.


BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 11

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1