Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Time

Tài liệu Solidity bài 30: Structs arguments. Truyền dữ liệu cấu trúc làm đối số trong Solidity.

Structs arguments Tự học Solidity bài 30: Structs arguments. Truyền dữ liệu cấu trúc làm đối số trong Solidity. Trong bài học này chúng ta tiếp tục thực hành về sử dụng các biến về thời gian và tìm hiểu thêm về cách truyền con trỏ biến structs. Ta sẽ đi cụ thể vào ví dụ để hiểu rõ cách sử dụng biến thời gian làm tác vụ đếm thời gian hồi chiêu của zombie. Time Cooldowns Nhiệm vụ bài học: Làm cho Zombies không thể ăn cho đến khi thời gian hồi chiêu của chúng trôi qua Điều này sẽ làm cho zombie không thể  ăn và các chức năng khác của zombie xây dựng sau này cũng sẽ có thời gian hồi chiêu Đầu tiên, chúng ta sẽ xây dựng xác định một số hàm trợ giúp cho phép chúng ta thiết lập và kiểm tra thời gian sẵn sàng của zombie.    function _triggerCooldown(Zombie storage _zombie) internal {     _zombie.readyTime = uint32(now + cooldownTime);   }   function _isReady(Zombie storage _zombie) internal view returns (bool) {       return (_zombie.readyTime <= now);   } Truyền cấu trúc làm đối số Bạn có