Chuyển đến nội dung chính

Bài 2: Tài liệu tự học Solidity. State Variables & Integers. Biến trạng thái & số nguyên

Variables & Integers

Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình SoliditySummary for English Visiterpragma solidity >=0.5.0 <0.6.0;

contract HelloWorld {
    uint myUnsignedInteger = 10;
}Thank you!

State Variables & Integers (Biến trạng thái & số nguyên)

Các biến trạng thái được lưu trữ vĩnh viễn trong bộ lưu trữ của hợp đồng. Điều này có nghĩa là chúng được ghi vào blockchain Ethereum. Hãy nghĩ về chúng giống như đang lưu trữ vĩnh viễn trong Database :)

Ví dụ: Trong hợp đồng ví dụ này, chúng tôi đã tạo một biết kiểu dữ liệu uint có tên là myUnsignedInteger và đặt nó bằng 100.


contract Example {
  // Luu Y: Bien nay se Duoc luu tru VINH VIEN tren blockchain :)
  uint myUnsignedInteger = 100;
}


Số nguyên không dấu: uint

Kiểu dữ liệu uint là một số nguyên không dấu, có nghĩa là giá trị của nó phải không âm. Ngoài ra còn có một kiểu dữ liệu int cho các số nguyên có dấu thì sau này dùng sẽ biết :)


Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Thực hành code những gì học được trong bài giảng này vào file hocweb3.sol đã có từ bài học trước.

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy ghi nhớ nhé. 

Mở trình code Solidity online tại đây: Remix

1. Tạo một File mới tên là hocweb3.sol và viết code solidity vào đó. 
2. COMPILER xem file hocweb3.sol có bị lỗi gì không.
3. DEPLOY file hocweb3.sol có để xem thành quả vừa code được :) 

Xem hình hướng dấn ở dưới nhé, dễ thế rồi mà không mò được thì toang.

BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 3

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1