Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Function

Bài 6: Tự học Solidity cơ bản. Function Declarations. Khai báo hàm ngôn ngữ lập trình Solidity

Function Declarations Khai báo hàm ngôn ngữ lập trình Solidity.  Thuộc khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity. Summary for English Visiter function eatHamburgers(string memory _name, uint _amount) public { } //CALL eatHamburgers("vitalik", 100); Thank you! 1. Khai báo hàm trong ngôn ngữ solidity như sau: function eat Hamburgers( string memory _name , uint _amount ) public { } Giải thích: Đây là một hàm có tên là eatHamburgers , đầu vào có 2 tham số dạng string và uint.  Phần thân của hàm đang trống và hàm đang được định nghĩa với trạng thái là public . Biến _name sẽ được khai báo là lưu trữ trong bộ nhớ vì điều này là bắt buộc đối với tất cả các kiểu tham chiếu: như mảng, cấu trúc, ánh xạ và chuỗi. 2. Kiểu tham chiếu là gì? Có hai cách để bạn có thể truyền một đối số cho một hàm trong Solidity: - Theo giá trị , có nghĩa là trình biên dịch Solidity tạo một bản sao mới của giá trị của tham số và chuyển nó đến hàm của bạn. Đi