Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Math Operations

Bài 3: Tài liệu tự học Solidity. Math Operations. Các phép toán trong Solidity

Math Operations Các phép toán trong Solidity. Trong khoá học online miễn phí Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Summary for English Visiter pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0; contract HelloWorld {      uint x2 = 5 + 2; //= 7      uint x1 = 5 ** 2; //5^2 = 25    uint x2 = 13 % 5; //= 3 } Thank you! Các phép toán trong Solidity khá đơn giản. Nó cũng giống như trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác: Phép cộng: x + y Phép trừ: x - y, Phép nhân: x * y Phép chia: x / y Phép chia lấy dư: : x % y (Ví dụ, 13 % 5 = 3) Solidity cũng hỗ trợ toán tử hàm mũ ( "x theo lũy thừa của y" là x ^ y) Ví dụ uint x = 5 ** 2 ; // chinh la 5^2 = 25 Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé Thực hành code giải phương trình bậc 2 vào file hocweb3.sol  Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và  DEPLOY thì hãy xem lại trong  bài giới thiệu  nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó. Mở trình code Solidity online tại đây:   Remix BÀI TIẾP THEO:  BÀI SỐ 4 HỌC TỪ ĐẦU:  BÀI SỐ 1