Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn View Functions

Solidity Web3 bài 32: View Functions không tốn GAS khi gọi từ bên ngoài hợp đồng. Tối ưu gas trong SOLIDITY

View Functions Tự học Solidity bài 32: View Functions không tốn GAS khi gọi từ bên ngoài hợp đồng. Tối ưu gas trong SOLIDITY Summary for English Visiter 1. view functions don't cost any gas when they're called externally by a user. 2. One of the more expensive operations in Solidity is using storage — particularly writes. function getArray() external pure returns(uint[] memory) { // Instantiate a new array in memory with a length of 3 uint[] memory values = new uint[](3); // Put some values to it values[0] = 1; values[1] = 2; values[2] = 3; return values; } Tâm sự chút :) Sau bài học này chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được khi nào tốn GAS và khi nào thì không. Nếu một chức năng chỉ đọc dữ liệu trên blockchain thì nó sẽ không tốn GAS, những chức năng có ghi dữ liệu vào block và đồng bộ tât cả các khối khác trên blockchain thì nó phải mất phí GAS. Chính vì việc đọc dữ liệu chuỗi trên blockchain không mất phí GAS nên mới có những trang web tra cứu chuỗi khối mà chún