Chuyển đến nội dung chính

Bài 7: Tự học Solidity cơ bản. Structs & Arrays. Làm việc với structs và mảng trong Solidity

Structs & Arrays

Làm việc với structs và mảng trong Solidity. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity.


Summary for English Visiterstruct Person {
  uint age;
  string name;
}Person[] public people;Person satoshi = Person(172, "Satoshi");
people.push(satoshi);Thank you!


Tạo cấu trúc mới


Cấu trúc Person của chúng ta trong ví dụ trước 


struct Person {
  uint age;
  string name;
}

Person[] public people;


Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo ra một people mới và thêm họ vào mảng Person.


// Tao moi mot Person:
Person satoshi = Person(172, "Satoshi");

// Add vao mang people Array:
people.push(satoshi);

Chúng ta cũng có thể kết hợp 2 câu lệnh này lại với nhau và viết trong một dòng code cho gọn như sau:


people.push(Person(172, "Satoshi"));


Lưu ý array.push () thêm vào cuối mảng, vì vậy các phần tử trong mảng sẽ sắp xếp theo thứ tự mà chúng ta đã thêm chúng. Xem ví dụ sau:


uint[] numbers;
numbers.push(5);
numbers.push(10);
numbers.push(15);
// numbers se co thu tu la [5, 10, 15]

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Thực hành tạo struct và mảng khác nhau vào file hocweb3.sol 
Push các phần tử kiểu struct vào mảng động mà bạn vừa tạo.

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.


BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 8

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1