Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Function Modifier

Solidity cơ bản bài 27: Function Modifier Solidity. Cân bằng quyền kiểm soát dApp và tính phi tập trung của smart contract

Function Modifier Tự học Solidity bài 27: Cân bằng quyền kiểm soát dApp và tính phi tập trung của smart contract Summary for English Visiter modifier onlyOwner() { require(isOwner()); _; } function renounceOwnership() public onlyOwner { emit OwnershipTransferred(_owner, address(0)); _owner = address(0); } //Step code run when call: renounceOwnership 1. require(isOwner()); 2. _; 3. emit OwnershipTransferred(_owner, address(0)); 4. _owner = address(0); Thank you! Tâm sự chút Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, sau khi học đến đây xong bài học này, điều quan trọng bạn cần phải nhớ là DApp nằm trên Ethereum không có nghĩa là nó phi tập trung - bạn phải thực sự đọc mã nguồn để đảm bảo rằng nó không bị chủ sở hữu kiểm soát đặc biệt. Với tư cách là nhà phát triển, có một sự cân bằng giữa việc duy trì quyền kiểm soát DApp để bạn có thể sửa các lỗi tiềm ẩn và xây dựng một nền tảng mà người dùng của bạn có thể tin tưởng để bảo mật dữ liệu của họ. Sự kế thừa Tro