Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tokens ETH

Tự học Solidity bài 37: Tokens on Ethereum. Tìm hiểu về ERC20 tokens và ERC721 tokens

Tokens on Ethereum  Tự học Solidity bài 37: Tokens on Ethereum. Tìm hiểu về ERC20 tokens và ERC721 tokens Bạn đã từng nghe thấy trên ti vi nói về các đồng tiền  Bitcoin, Ethereum, Polkadot.... thì trong tiền điện tử sẽ chia thành hai loại: một là các đồng coin thường được khai thác bằng cách đào (vị dụ đào bitcoin), loại thứ hai là một mã thông báo dạng token. Trong hệ sinh thái của Ethereum bạn có thể đã nghe mọi người nói về các mã thông báo token - cụ thể là mã thông báo ERC20 là phổ biến nhất, phần lớn các tokens ở định dạng ERC20 này. Mã thông báo tokens trên Ethereum về cơ bản chỉ là một hợp đồng thông minh (có thể code bằng SOLIDITY )  tuân theo một số quy tắc chung - cụ thể là nó thực hiện một bộ chức năng tiêu chuẩn mà tất cả các hợp đồng mã thông báo khác chia sẻ, chẳng hạn như transferFrom (address _from, address _to, uint256 _tokenId) và balanceOf (address _owner). Bên trong hợp đồng thông minh thường có một   mapping check số dư: mapping(address => uint256) balances The