Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn minimize storage

Lean Solidity bài 28: Gas & minimize storage. Phí Gas và lý do phải tối ưu khi lập trình Solidity

Gas & minimize storage Tự học Solidity bài 28: Gas & minimize storage. Phí Gas và lý do phải tối ưu khi lập trình Solidity Summary for English Visiter 1.In Solidity, your users have to pay every time they execute a function on your DApp using a currency called gas. 2. Multiple uints inside a struct, using a smaller-sized uint. Solidity to pack these variables together to take up less storage. struct NormalStruct { uint a; uint b; uint c; } struct MiniMe { uint32 a; uint32 b; uint c; } Thank you! Tâm sự chút Việc tối ưu code là vô cùng cần thiết, nhưng nó lại đặc biệt hơn trong ngôn ngữ SOLIDITY, vì mỗi dòng code của bạn, khi khách hàng chạy một hàm trong Hợp Đồng đều phải trả phí. Và nó được tính bằng tổng các khai báo biến, phép toán logic, hoạt động... trong hàm bạn code. Vậy nếu bạn có thói quen code cho chạy đúng là được thì bây giờ phải rèn thêm thói quen tối ưu code. GAS - nhiên liệu của DApps chạy trên Ethereum Trong Solidity, người dùng của bạn phải trả tiề