Chuyển đến nội dung chính

Bài 9: Tự học Solidity cơ bản. Return Values of Functions. Giá trị trả về của các hàm trong ngôn ngữ Solidity

Return Values

Giá trị trả về của các hàm trong ngôn ngữ Solidity. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity

Summary for English Visiterstring greeting = "TuHocSolidity.Com";

function sayHello() public view returns (string memory) {  return greeting;
}function _multiply(uint a, uint b) private pure returns (uint) {
  return a * b;
}Thank you!


Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các giá trị trả về của hàm và các công cụ sửa đổi hàm.

Giá trị trả về

Để trả về một giá trị từ một hàm, ta khai báo như sau:

string greeting = "TuHocSolidity.Com";

function sayHello() public returns (string memory) {
  return greeting;
}
Trong ví dụ trên ta khai báo rõ giá trị trả về với từ khoá returns (chú ý là có chữ s)
Khai báo hàm có giá trị trả về là chuỗi ( string Emory).

Công cụ sửa đổi hàm - Function modifiers (view, pure)

Hàm trong ví dụ trên không thay đổi trạng thái gì trong Solidity - > nó không thay đổi bất kỳ giá trị của biến nào hoặc ghi bất kỳ điều gì.

Vì vậy, trong trường hợp này, chúng ta có thể khai báo nó như một hàm chỉ view: chỉ xem dữ liệu nhưng không sửa đổi nó:

function sayHello() public view returns (string memory) { return greeting;}

Solidity cũng chứa các hàm có chức năng thuần túy, có nghĩa là bạn thậm chí không truy cập bất kỳ dữ liệu nào trong ứng dụng. Hãy xem ví dụ sau:

function _multiply(uint a, uint b) private pure returns (uint) {
  return a * b;
}

Hàm này thậm chí không sử dụng biến/hàm gì khác của ứng dụng - giá trị trả về của hàm này chỉ phụ thuộc vào các tham số của nó. Vì vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ khai báo hàm là pure.

Lưu ý: Có thể khó nhớ khi nào đánh dấu các chức năng là pure / view. Tuy nhiên trình biên dịch Solidity rất tốt trong việc đưa ra các gợi ý để cho bạn biết khi nào bạn nên sử dụng view hay pure :)

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Thực hành bằng cách đánh dấu lại thuộc tính View và pure cho đã có trong file hocweb3.sol.
Dùng các hàm public - view gọi đến các hàm private - pure để tính toán phương trình bậc hai.
Sau khi DEPLOY hãy chạy thử các hàm public, và xem kết quả.

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 10

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1