Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn ERC721

Tự học Solidity bài 39: ERC721 Transfer Logic - Logic chuyển đổi chủ sở hữu trong ERC21 ngôn ngữ SOLIDITY

 ERC721 Transfer Logic Tự học Solidity: Logic chuyển đổi chủ sở hữu trong ERC21 ngôn ngữ SOLIDITY Logic chuyển đổi chủ sở hữu Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục triển khai ERC721 của mình bằng cách xem xét việc chuyển quyền sở hữu từ người này sang người khác. Lưu ý rằng thông số ERC721 có 2 cách khác nhau để chuyển mã thông báo: function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId) external payable; Cách đầu tiên là chủ sở hữu mã thông báo gọi  transferFrom  với địa chỉ của anh ta là tham số  _from , địa chỉ anh ta muốn chuyển đến làm tham số  _to  và  _tokenId  của mã thông báo mà anh ta muốn chuyển. và function approve(address _approved, uint256 _tokenId) external payable; function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId) external payable; Cách thứ hai là chủ sở hữu mã thông báo gọi đến hàm approve xin chấp thuận trước với địa chỉ mà anh ta muốn chuyển đến và _tokenID . Sau đó thì Contract sẽ ghi nhớ địa chỉ của một hoặc nhiều địa chỉ được chấp thuận lấy mã

Tự học Solidity bài 38: ERC721 Standard và Multiple Inheritance kế thừa từ nhiều hợp đồng trong SOLIDITY

Multiple Inheritance  Tự học Solidity: ERC721 Standard và Multiple Inheritance kế thừa từ nhiều hợp đồng trong SOLIDITY Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về Token của ETH và các tiêu chuẩn token như ERC20, ERC721... Trong ví dụ thây ma của chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với tiêu chuẩn ERC721 vì 1 thây ma không thể bị chia tách như các đơn vị tiền điện tử. Như vậy tiêu chuẩn ERC721 là phù hợp cho chúng ta phát triển tiếp ví dụ zombie để tiếp tục tự học Solidity và web3. ERC721 Standard  Các token ERC721 không thể hoán đổi cho nhau vì mỗi mã được định nghĩa là duy nhất và không thể phân chia. Bạn chỉ có thể giao dịch chúng theo đơn vị nguyên: là 1 chiếc, 1 cái... và mỗi đơn vị có một ID duy nhất. Vì vậy, đây là những thứ hoàn toàn phù hợp để làm cho NFT giao dịch được. Đây là toàn bộ hợp đồng của ERC721, khi sử dụng bạn chỉ cần thừa kế lại nó: contract ERC721 { event Transfer ( address indexed _from, address indexed _to, uint256 indexed _tokenId ) ; event Approval ( a

Tự học Solidity bài 37: Tokens on Ethereum. Tìm hiểu về ERC20 tokens và ERC721 tokens

Tokens on Ethereum  Tự học Solidity bài 37: Tokens on Ethereum. Tìm hiểu về ERC20 tokens và ERC721 tokens Bạn đã từng nghe thấy trên ti vi nói về các đồng tiền  Bitcoin, Ethereum, Polkadot.... thì trong tiền điện tử sẽ chia thành hai loại: một là các đồng coin thường được khai thác bằng cách đào (vị dụ đào bitcoin), loại thứ hai là một mã thông báo dạng token. Trong hệ sinh thái của Ethereum bạn có thể đã nghe mọi người nói về các mã thông báo token - cụ thể là mã thông báo ERC20 là phổ biến nhất, phần lớn các tokens ở định dạng ERC20 này. Mã thông báo tokens trên Ethereum về cơ bản chỉ là một hợp đồng thông minh (có thể code bằng SOLIDITY )  tuân theo một số quy tắc chung - cụ thể là nó thực hiện một bộ chức năng tiêu chuẩn mà tất cả các hợp đồng mã thông báo khác chia sẻ, chẳng hạn như transferFrom (address _from, address _to, uint256 _tokenId) và balanceOf (address _owner). Bên trong hợp đồng thông minh thường có một   mapping check số dư: mapping(address => uint256) balances The