Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Events Solidity

Bài 12: Tự học lập trình Solidity. Events - Sự kiện trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Events Solidity Sự kiện trong ngôn ngữ lập trình Solidity.  Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity. Summary for English Visiter //SOLIDITY event IntegersAdded(uint x, uint y, uint result); function add(uint _x, uint _y) public returns (uint) { uint result = _x + _y; // run emit IntegersAdded(_x, _y, result); return result; } //JAVASCRIPT YourContract.IntegersAdded(function(error, result) { // do something with result }) Thank you! Hợp đồng của chúng ta đã gần kết thúc! Bây giờ chúng ta nghiên cứu để thêm một sự kiện. Events - Sự kiện là một cách để hợp đồng của bạn thông báo rằng điều gì đó đã xảy ra trên blockchain đến giao diện người dùng của ứng dụng , có thể 'lắng nghe' các sự kiện và thực hiện hành động khi chúng xảy ra. Về cơ bản thì nó cũng giống như sự kiện trong các ngôn ngữ khác mà bạn đã nghiên cứu. // khai bao su kiến event IntegersAdded ( uint x, uint y, uint result ) ; function add ( uint