Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Transfer

Tự học Solidity bài 39: ERC721 Transfer Logic - Logic chuyển đổi chủ sở hữu trong ERC21 ngôn ngữ SOLIDITY

 ERC721 Transfer Logic Tự học Solidity: Logic chuyển đổi chủ sở hữu trong ERC21 ngôn ngữ SOLIDITY Logic chuyển đổi chủ sở hữu Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục triển khai ERC721 của mình bằng cách xem xét việc chuyển quyền sở hữu từ người này sang người khác. Lưu ý rằng thông số ERC721 có 2 cách khác nhau để chuyển mã thông báo: function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId) external payable; Cách đầu tiên là chủ sở hữu mã thông báo gọi  transferFrom  với địa chỉ của anh ta là tham số  _from , địa chỉ anh ta muốn chuyển đến làm tham số  _to  và  _tokenId  của mã thông báo mà anh ta muốn chuyển. và function approve(address _approved, uint256 _tokenId) external payable; function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId) external payable; Cách thứ hai là chủ sở hữu mã thông báo gọi đến hàm approve xin chấp thuận trước với địa chỉ mà anh ta muốn chuyển đến và _tokenID . Sau đó thì Contract sẽ ghi nhớ địa chỉ của một hoặc nhiều địa chỉ được chấp thuận lấy mã

Khoá học Solidity bài 35: Withdraws & Transfer. Thiết lập cách rút tiền và chuyển tiền từ hợp đồng thông minh trong SOLIDITY

Withdraws & Transfer Solidity Khoá học Solidity . Thiết lập cách rút tiền và chuyển tiền từ hợp đồng thông minh trong SOLIDITY Thiết lập cách rút tiền và chuyển tiền từ hợp đồng thông minh trong SOLIDITY Trong bài học trước, chúng ta đã học cách gửi Ether vào một hợp đồng. Vậy điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn gửi nó? Sau khi bạn gửi Ether đến một hợp đồng, nó sẽ được lưu trữ trong tài khoản Ethereum của hợp đồng và nó sẽ bị mắc kẹt ở đó - trừ khi bạn thêm một chức năng để rút Ether khỏi hợp đồng. Vì thế khi lập trình hợp đông thông minh mà có chức năng thanh toán, thì đừng quên chức năng để rút tiền ra khỏi hợp đồng nhé, không là mất oan vài nghìn ETH mà không có cách nào lấy lại được đâu :)) Bạn có thể viết một hàm để rút Ether khỏi hợp đồng như sau: contract GetPaid is Ownable { function withdraw ( ) external onlyOwner { address payable _owner = address ( uint160 (owner())); _owner. transfer ( address ( this ). balance ); } } Lưu ý rằng chúng ta đang sử dụng own