Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Structs

Tài liệu Solidity bài 30: Structs arguments. Truyền dữ liệu cấu trúc làm đối số trong Solidity.

Structs arguments Tự học Solidity bài 30: Structs arguments. Truyền dữ liệu cấu trúc làm đối số trong Solidity. Trong bài học này chúng ta tiếp tục thực hành về sử dụng các biến về thời gian và tìm hiểu thêm về cách truyền con trỏ biến structs. Ta sẽ đi cụ thể vào ví dụ để hiểu rõ cách sử dụng biến thời gian làm tác vụ đếm thời gian hồi chiêu của zombie. Time Cooldowns Nhiệm vụ bài học: Làm cho Zombies không thể ăn cho đến khi thời gian hồi chiêu của chúng trôi qua Điều này sẽ làm cho zombie không thể  ăn và các chức năng khác của zombie xây dựng sau này cũng sẽ có thời gian hồi chiêu Đầu tiên, chúng ta sẽ xây dựng xác định một số hàm trợ giúp cho phép chúng ta thiết lập và kiểm tra thời gian sẵn sàng của zombie.    function _triggerCooldown(Zombie storage _zombie) internal {     _zombie.readyTime = uint32(now + cooldownTime);   }   function _isReady(Zombie storage _zombie) internal view returns (bool) {       return (_zombie.readyTime <= now);   } Truyền cấu trúc làm đối số Bạn có

Bài 7: Tự học Solidity cơ bản. Structs & Arrays. Làm việc với structs và mảng trong Solidity

Structs & Arrays Làm việc với structs và mảng trong Solidity.  Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity. Summary for English Visiter struct Person { uint age; string name; } Person[] public people; Person satoshi = Person(172, "Satoshi"); people.push(satoshi); Thank you! Tạo cấu trúc mới Cấu trúc Person của chúng ta trong ví dụ trước  struct Person { uint age; string name; } Person[] public people; Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo ra một people mới và thêm họ vào mảng Person. // Tao moi mot Person: Person satoshi = Person( 172 , "Satoshi" ); // Add vao mang people Array: people. push (satoshi); Chúng ta cũng có thể kết hợp 2 câu lệnh này lại với nhau và viết trong một dòng code cho gọn như sau: people. push (Person( 172 , "Satoshi" )); Lưu ý array.push ()  thêm vào cuối mảng, vì vậy các phần tử trong mảng sẽ sắp xếp theo thứ tự mà chúng ta đã thêm chúng. Xem ví dụ sau: uint [] numb

Bài 4: Tự học Solidity cơ bản. Structs. Cấu trúc struct trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Structs  Solidity Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Summary for English Visiter struct Person { uint age; string name; } Thank you! Đôi khi bạn cần một kiểu dữ liệu phức tạp hơn các dữ liệu thuần tuý. Để đáp ứng điều này, Solidity cung cấp kiểu dữ liệu cấu trúc Structs: struct Person { uint age; string name; } Các cấu trúc cho phép bạn tạo các kiểu dữ liệu phức tạp hơn có nhiều thuộc tính. Lưu ý rằng bạn vừa được giới thiệu một kiểu mới: là kiểu chuỗi -  string . Các chuỗi được sử dụng cho dữ liệu UTF-8 có độ dài tùy ý. Ví dụ:  strChuoiViDu = "Xin chào anh em Việt Nam!" Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé Thực hành tạo các struct khác nhau vào file  hocweb3.sol  Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và  DEPLOY thì hãy xem lại trong  bài giới thiệu  nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó. BÀI TIẾP THEO:  BÀI SỐ 5 HỌC TỪ ĐẦU:  BÀI SỐ 1