Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Gas

Solidity Web3 bài 32: View Functions không tốn GAS khi gọi từ bên ngoài hợp đồng. Tối ưu gas trong SOLIDITY

View Functions Tự học Solidity bài 32: View Functions không tốn GAS khi gọi từ bên ngoài hợp đồng. Tối ưu gas trong SOLIDITY Summary for English Visiter 1. view functions don't cost any gas when they're called externally by a user. 2. One of the more expensive operations in Solidity is using storage — particularly writes. function getArray() external pure returns(uint[] memory) { // Instantiate a new array in memory with a length of 3 uint[] memory values = new uint[](3); // Put some values to it values[0] = 1; values[1] = 2; values[2] = 3; return values; } Tâm sự chút :) Sau bài học này chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được khi nào tốn GAS và khi nào thì không. Nếu một chức năng chỉ đọc dữ liệu trên blockchain thì nó sẽ không tốn GAS, những chức năng có ghi dữ liệu vào block và đồng bộ tât cả các khối khác trên blockchain thì nó phải mất phí GAS. Chính vì việc đọc dữ liệu chuỗi trên blockchain không mất phí GAS nên mới có những trang web tra cứu chuỗi khối mà chún

Lean Solidity bài 28: Gas & minimize storage. Phí Gas và lý do phải tối ưu khi lập trình Solidity

Gas & minimize storage Tự học Solidity bài 28: Gas & minimize storage. Phí Gas và lý do phải tối ưu khi lập trình Solidity Summary for English Visiter 1.In Solidity, your users have to pay every time they execute a function on your DApp using a currency called gas. 2. Multiple uints inside a struct, using a smaller-sized uint. Solidity to pack these variables together to take up less storage. struct NormalStruct { uint a; uint b; uint c; } struct MiniMe { uint32 a; uint32 b; uint c; } Thank you! Tâm sự chút Việc tối ưu code là vô cùng cần thiết, nhưng nó lại đặc biệt hơn trong ngôn ngữ SOLIDITY, vì mỗi dòng code của bạn, khi khách hàng chạy một hàm trong Hợp Đồng đều phải trả phí. Và nó được tính bằng tổng các khai báo biến, phép toán logic, hoạt động... trong hàm bạn code. Vậy nếu bạn có thói quen code cho chạy đúng là được thì bây giờ phải rèn thêm thói quen tối ưu code. GAS - nhiên liệu của DApps chạy trên Ethereum Trong Solidity, người dùng của bạn phải trả tiề