Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Transfer ETH

Khoá học Solidity bài 35: Withdraws & Transfer. Thiết lập cách rút tiền và chuyển tiền từ hợp đồng thông minh trong SOLIDITY

Withdraws & Transfer Solidity Khoá học Solidity . Thiết lập cách rút tiền và chuyển tiền từ hợp đồng thông minh trong SOLIDITY Thiết lập cách rút tiền và chuyển tiền từ hợp đồng thông minh trong SOLIDITY Trong bài học trước, chúng ta đã học cách gửi Ether vào một hợp đồng. Vậy điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn gửi nó? Sau khi bạn gửi Ether đến một hợp đồng, nó sẽ được lưu trữ trong tài khoản Ethereum của hợp đồng và nó sẽ bị mắc kẹt ở đó - trừ khi bạn thêm một chức năng để rút Ether khỏi hợp đồng. Vì thế khi lập trình hợp đông thông minh mà có chức năng thanh toán, thì đừng quên chức năng để rút tiền ra khỏi hợp đồng nhé, không là mất oan vài nghìn ETH mà không có cách nào lấy lại được đâu :)) Bạn có thể viết một hàm để rút Ether khỏi hợp đồng như sau: contract GetPaid is Ownable { function withdraw ( ) external onlyOwner { address payable _owner = address ( uint160 (owner())); _owner. transfer ( address ( this ). balance ); } } Lưu ý rằng chúng ta đang sử dụng own