Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn avascript Web3

Bài 13: Tự học lập trình Solidity. Web3.js - Giới thiệu về thư viện Javascript Web3.js của Ethereum

Javascript Web3.js Giới thiệu về thư viện Javascript Web3.js của Ethereum. Hợp đồng về Zombie viết bằng ngôn ngữ lập trình Solidity trong ví dụ của chúng ta đã hoàn tất! Bây giờ chúng ta cần viết một giao diện người dùng javascript tương tác với hợp đồng. Ethereum có một thư viện Javascript được gọi là Web3.js. Trong bài học sau, chúng ta sẽ đi sâu hơn về cách triển khai hợp đồng và thiết lập Web3.js. Nhưng bây giờ chúng ta hãy xem một số mã mẫu để biết cách Web3.js sẽ tương tác với hợp đồng Zombie. Đừng lo lắng nếu bạn chưa hiểu hết được đoạn code này, sẽ có giải thích ở phần dưới. // Here's how we would access our contract: var abi = /* abi generated by the compiler */ var ZombieFactoryContract = web3.eth.contract( abi ) var contractAddress = /* our contract address on Ethereum after deploying */ var ZombieFactory = ZombieFactoryContract.at(contractAddress) // `ZombieFactory` has access to our contract's public functions and events // some sort of event listener to