Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Arrays

Bài 7: Tự học Solidity cơ bản. Structs & Arrays. Làm việc với structs và mảng trong Solidity

Structs & Arrays Làm việc với structs và mảng trong Solidity.  Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity. Summary for English Visiter struct Person { uint age; string name; } Person[] public people; Person satoshi = Person(172, "Satoshi"); people.push(satoshi); Thank you! Tạo cấu trúc mới Cấu trúc Person của chúng ta trong ví dụ trước  struct Person { uint age; string name; } Person[] public people; Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo ra một people mới và thêm họ vào mảng Person. // Tao moi mot Person: Person satoshi = Person( 172 , "Satoshi" ); // Add vao mang people Array: people. push (satoshi); Chúng ta cũng có thể kết hợp 2 câu lệnh này lại với nhau và viết trong một dòng code cho gọn như sau: people. push (Person( 172 , "Satoshi" )); Lưu ý array.push ()  thêm vào cuối mảng, vì vậy các phần tử trong mảng sẽ sắp xếp theo thứ tự mà chúng ta đã thêm chúng. Xem ví dụ sau: uint [] numb

Bài 5: Tự học Solidity cơ bản. Arrays. Cấu trúc mảng trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Arrays  Solidity Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidit y Summary for English Visiter uint[2] fixedArray; string[5] stringArray; uint[] dynamicArray; struct Person { uint age; string name; } Person[] people; Thank you! Khi bạn muốn sử dụng một tập hợp dữ liệu bất kì, bạn có thể sử dụng một mảng. Có hai loại mảng trong Solidity: mảng cố định và mảng động: // Mảng có độ dài cố định gồm 2 phần tử: uint [ 2 ] fixedArray; // Mảng cố định, có thể chứa 5 chuỗi: string [ 5 ] string Array; // một Mảng động - không có kích thước cố định, có thể tiếp tục thêm các phần tử uint [] dynamicArray; Bạn cũng có thể tạo một mảng cấu trúc. Sử dụng cấu trúc Person của bài trước: Person [] people; // mảng động, có thể add thêm phần tử vào đây Hãy nhớ rằng các biến mà bạn khai báo sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trong blockchain? Vì vậy, việc tạo một mảng cấu trúc động như thế này rất hữu ích cho việc lưu trữ dữ liệu có cấu trúc trong hợp đồng của bạn, g