Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn SafeMath Library Solidity

Tự học Solidity bài 41: SafeMath Library. An toàn dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình SOLIDITY

SafeMath Library Tự học Solidity bài 41: Thư viện SafeMath. An toàn dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình SOLIDITY Code đầy đủ của SafeMath library SafeMath { function mul ( uint256 a, uint256 b ) internal pure returns ( uint256 ) { if (a == 0 ) { return 0 ; } uint256 c = a * b; assert (c / a == b); return c; } function div ( uint256 a, uint256 b ) internal pure returns ( uint256 ) { // assert(b > 0); // Solidity automatically throws when dividing by 0 uint256 c = a / b; // assert(a == b * c + a % b); // There is no case in which this doesn't hold return c; } function sub ( uint256 a, uint256 b ) internal pure returns ( uint256 ) { assert (b <= a); return a - b; } function add ( uint256 a, uint256 b ) internal pure returns ( uint256 ) { uint256 c = a + b; assert (c >= a); return c; } } Đầu tiên chúng ta có từ khóa library  các thư viện tương tự như các hợp đồng