Chuyển đến nội dung chính

Bài 1: Tài liệu tự học Solidity. Contracts & Pragma. Hợp Đồng và phiên bản Pragma

Contracts và Pragma

Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity

Những chú ý trước khi bắt đầu khoá học được trình bày tại bài giới thiệu khoá học


Summary for English Visiter
pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0; contract HelloWorld { }Thank you!

1. Contract

Mã của Solidity được gói gọn trong các hợp đồng Contract. Hợp đồng là khối code cơ bản của các ứng dụng Ethereum - tất cả các biến và hàm đều thuộc một hợp đồng và đây sẽ là điểm khởi đầu của tất cả các dự án. 

Một hợp đồng trống có tên HelloWorld sẽ trông như thế này:

contract HelloWorld {

}

2. Phiên bản Pragma

Code solidity phải bắt đầu bằng "version pragma" - một khai báo về phiên bản của trình biên dịch Solidity mà mình sử dụng. Điều này là để ngăn chặn các sự cố với các phiên bản trình biên dịch trong tương lai có thể gây ra lỗi với đoạn code của bạn.

Ví dụ muốn biên dịch từ 0.5.0 đến 0.6.0 thì bạn khai báo trên cùng như sau: 
pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0;

Tổng hợp lại thì đây là một hợp đồng đơn giản. Đây là những dòng code đầu tiên khi bắt đầu một dự án mới:

pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0;

contract HelloWorld {

}

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Hãy tạo một file hocweb3.sol và thực hành code những gì học được trong bài giảng này.

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì trong 2 bài đầu sẽ nhắc lại cho bạn nhớ nhé.

Mở trình code Solidity online tại đây: Remix

1. Tạo một File mới tên là hocweb3.sol và viết code solidity vào đó. 
2. COMPILER xem file hocweb3.sol có bị lỗi gì không.
3. DEPLOY file hocweb3.sol có để xem thành quả vừa code được :) 

Xem hình hướng dấn ở dưới nhé, dễ thế rồi mà không mò được thì toang.

BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 2

BÀI TRƯỚC: LỜI NÓI ĐẦU