Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Typecasting Solidity

Bài 10: Tự học solidity cơ bản. Hàm băm Keccak256 và Typecasting - ép kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ Solidity

Keccak256 & Typecasting Hàm băm và ép kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ Solidity.  Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity. Summary for English Visiter //6e91ec6b618bb462a4a6ee5aa2cb0e9cf30f7a052bb467b0ba58b8748c00d2e5 keccak256(abi.encodePacked("aaaab")); //b1f078126895a1424524de5321b339ab00408010b7cf0e6ed451514981e58aa9 keccak256(abi.encodePacked("aaaac")); int8 a = 5; uint b = 6; uint8 c = a * uint8(b) ; Thank you! Hàm băm  Keccak256 Nhiệm vụ bài học này là chúng ta viết một hàm _generateRandomDna trả về một uint ngẫu nhiên. Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện điều này? Ethereum có tích hợp hàm băm keccak256 , đây là một phiên bản của SHA3 . Một hàm băm về cơ bản ánh xạ đầu vào thành một số thập lục phân 256 bit ngẫu nhiên. Một thay đổi nhỏ trong đầu vào sẽ gây ra sự thay đổi lớn trong hàm băm. Nó hữu ích cho nhiều mục đích trong Ethereum , nhưng hiện tại trong bài học này chúng ta sẽ sử dụng nó để tạo chuỗi s