Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Multiple Return Values

Tự học Solidity bài 23: Xử lý hàm có nhiều giá trị trả về Multiple Return Values trong ngôn ngữ lập trình Solidity.

Multiple Return Values Xử lý hàm có nhiều giá trị trả về Multiple Return Values trong ngôn ngữ lập trình Solidity. Summary for English Visiter function multipleReturns() internal returns(uint a, uint b, uint c) { return (1, 2, 3); } function processMultipleReturns() external { uint a; uint b; uint c; // get all A,B,C (a, b, c) = multipleReturns(); } function getLastReturnValue() external { uint c; (,,c) = multipleReturns(); //only C } Thank you! Khác với các ngôn ngữ lập trình mà ta đã quen thuộc, ngôn ngữ solidity hỗ trợ nhiều giá trị trả về trong một hàm. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể lấy được các giá trị trả về mong muốn trong một tập các dữ liệu được returns? Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta hãy tìm hiểu bài học thứ 23 này nhé. Xử lý nhiều giá trị trả về Hàm getKitty này là ví dụ đầu tiên mà chúng tôi thấy rằng trả về nhiều giá trị. Hãy xem cách mà chúng ta lấy dữ liệu trả về của hàm: function multipleReturns ( ) internal returns ( uint a, uint b, u