Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn tối ưu gas

Tự học Solidity bài 33: For Loops. Sử dụng view và vòng lặp để tối ưu gas trong SOLIDITY

Tự học Solidity bài For Loops. vòng lặp trong ngôn ngữ lập trình SOLIDITY Summary for English Visiter function getEvens() pure external returns(uint[] memory) { uint[] memory evens = new uint[](5); uint counter = 0; for (uint i = 1; i <= 10; i++) { if (i % 2 == 0) { evens[counter] = i; counter++; } } return evens; } //This function will return an array with the contents [2, 4, 6, 8, 10]. Sử dụng view và vòng lặp để tối ưu gas trong SOLIDITY Quay lại ví dụ những thây ma zombie của chúng ta, chúng ta không thể lưu trữ zombie cho riêng mỗi chủ sở hữu thành một mảng riêng vì như vậy rất tốn gas. Đặc biệt là khi có thao tác chuyển đổi zombie từ chủ sở hữu A sang chủ sở hữu B. Như thế sẽ phát sinh số lượng công việc gồm 3 bước: 1. Chuyển zombie đến mảng zombie của chủ sở hữu mới.  Xóa thây ma khỏi mảng zombie chủ sở hữu cũ.  2. Di chuyển các thây ma trong bộ sưu tập zombie của chủ sở hữu cũ (để để lấp vào chỗ trống zombie chuyển đi) và sau đó giảm độ dài