Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn modifiers

Khoá học Solidity bài 31: Function modifiers arguments. Hàm modifiers có tham số trong SOLIDITY

Function modifiers arguments Tự học Solidity bài 31: Function modifiers với arguments. Hàm modifiers có tham số trong SOLIDITY Summary for English Visiter mapping (uint => uint) public age; modifier olderThan (uint _age, uint _userId) { require(age[_userId] >= _age); _; } function driveCar(uint _userId) public olderThan (16, _userId) { } Bài học này chúng ta tìm hiểu sâu hơn về công cụ sửa đổi hàm Function modifiers. Trước đây ta đã được tìm hiểu về onlyOwner - giúp chúng ta có thêm những quyền hạn riêng cho người sở hữu hợp đồng. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp để chúng ta sử dụng  Function modifiers một cách linh hoạt. Ví dụ như check nhanh những người có đủ 18 tuổi mới được tham gia một chức năng dành cho người lớn chẳng hạn. Nhu cầu như thế thì chúng ta cần truyền tham số cho hàm  modifiers. Và hôm nay chúng ta cùng tim hiểu cách thức triển khai nhé. Công cụ sửa đổi hàm có đối số Chúng ta đi tìm hiểu về ví dụ sau: // A mapping luu tru tuoi mapping ( uint => ui