Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Comments

Tự học Solidity bài 42: Comments. Viết chú thích trong ngôn ngữ lập trình SOLIDITY

Comments Solidity  Viết chú thích trong ngôn ngữ lập trình SOLIDITY Cú pháp cho bình luận Bình luận trong Solidity cũng giống như JavaScript. // Đây là một một dòng nhận xét. Nó là một ghi chú cho bản thân (hoặc cho người khác) Chỉ cần thêm đôi // vào bất kỳ đâu và bạn đang bình luận. Nó rất dễ dàng mà bạn nên làm nó mọi lúc. Nhưng tôi nghe bạn - đôi khi một dòng là không đủ. contract TuHocSolidityCom { /* Đây là một bình luận nhiều dòng. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn những người đã dành thời gian của bạn để thử khóa học lập trình này. Tôi biết nó miễn phí cho tất cả các bạn, và nó sẽ miễn phí mãi mãi, nhưng chúng tôi vẫn làm tất cả sức mình để làm khoá học này tốt nhất có thể. Biết rằng đây vẫn là bước khởi đầu của sự phát triển Blockchain. Chúng tôi đã tiến rất xa nhưng có rất nhiều cách để thực hiện nó. */ } Đặc biệt, bạn nên chú thích code của mình để giải thích chức năng hoạt động của một hàm trong hợp đồng của bạn. Bằng cách này, một nhà phát triể