Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn JSON-RPC

Tự học lập trình Web3: Web3.js Giới thiệu về thư viện javascript Web3. Kết hợp Javascript với ngôn ngữ SOLIDITY

Tự học lập trình Web3 Tự học Solidity - Giới thiệu về thư viện Web3.js  Kết hợp Javascript với ngôn ngữ SOLIDITY Web3.js là gì? Hãy nhớ rằng, mạng lưới blockchain của Ethereum được tạo thành từ các nút, mỗi nút chứa một bản sao của chuỗi khối. Khi bạn muốn gọi một hàm trên hợp đồng thông minh, bạn cần truy vấn một trong các nút này và cung  cấp cho nó biết: Địa chỉ của hợp đồng thông minh. Chức năng bạn muốn gọi. Các biến bạn chuyển cho hàm đó. Các nút Ethereum chỉ nói một ngôn ngữ gọi là JSON-RPC, ngôn ngữ này không thể đọc được. Một truy vấn để thông báo cho nút bạn muốn gọi một hàm trên hợp đồng trông giống như sau: Và ... Chúc bạn may mắn khi viết được tất cả các lệnh gọi hàm của bạn theo cách này +_+ // Yeah... Good luck writing all your function calls this way! // Scroll right ==> { "jsonrpc" : "2.0" , "method" : "eth_sendTransaction" , "params" :[{ "from" : "0xb60e8dd61c5d32be8058bb8eb970870f07233155" , &