Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Structs Solidity

Bài 7: Tự học Solidity cơ bản. Structs & Arrays. Làm việc với structs và mảng trong Solidity

Structs & Arrays Làm việc với structs và mảng trong Solidity.  Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity. Summary for English Visiter struct Person { uint age; string name; } Person[] public people; Person satoshi = Person(172, "Satoshi"); people.push(satoshi); Thank you! Tạo cấu trúc mới Cấu trúc Person của chúng ta trong ví dụ trước  struct Person { uint age; string name; } Person[] public people; Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo ra một people mới và thêm họ vào mảng Person. // Tao moi mot Person: Person satoshi = Person( 172 , "Satoshi" ); // Add vao mang people Array: people. push (satoshi); Chúng ta cũng có thể kết hợp 2 câu lệnh này lại với nhau và viết trong một dòng code cho gọn như sau: people. push (Person( 172 , "Satoshi" )); Lưu ý array.push ()  thêm vào cuối mảng, vì vậy các phần tử trong mảng sẽ sắp xếp theo thứ tự mà chúng ta đã thêm chúng. Xem ví dụ sau: uint [] numb

Bài 4: Tự học Solidity cơ bản. Structs. Cấu trúc struct trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Structs  Solidity Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Summary for English Visiter struct Person { uint age; string name; } Thank you! Đôi khi bạn cần một kiểu dữ liệu phức tạp hơn các dữ liệu thuần tuý. Để đáp ứng điều này, Solidity cung cấp kiểu dữ liệu cấu trúc Structs: struct Person { uint age; string name; } Các cấu trúc cho phép bạn tạo các kiểu dữ liệu phức tạp hơn có nhiều thuộc tính. Lưu ý rằng bạn vừa được giới thiệu một kiểu mới: là kiểu chuỗi -  string . Các chuỗi được sử dụng cho dữ liệu UTF-8 có độ dài tùy ý. Ví dụ:  strChuoiViDu = "Xin chào anh em Việt Nam!" Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé Thực hành tạo các struct khác nhau vào file  hocweb3.sol  Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và  DEPLOY thì hãy xem lại trong  bài giới thiệu  nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó. BÀI TIẾP THEO:  BÀI SỐ 5 HỌC TỪ ĐẦU:  BÀI SỐ 1