Chuyển đến nội dung chính

Bài 5: Tự học Solidity cơ bản. Arrays. Cấu trúc mảng trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Arrays Solidity

Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity


Summary for English Visiteruint[2] fixedArray;

string[5] stringArray;

uint[] dynamicArray;struct Person {
  uint age;
  string name;
}Person[] people;Thank you!


Khi bạn muốn sử dụng một tập hợp dữ liệu bất kì, bạn có thể sử dụng một mảng. Có hai loại mảng trong Solidity: mảng cố định và mảng động:

// Mảng có độ dài cố định gồm 2 phần tử:
uint[2] fixedArray;
// Mảng cố định, có thể chứa 5 chuỗi:
string[5] stringArray;
// một Mảng động - không có kích thước cố định, có thể tiếp tục thêm các phần tử
uint[] dynamicArray;

Bạn cũng có thể tạo một mảng cấu trúc. Sử dụng cấu trúc Person của bài trước:

Person[] people; // mảng động, có thể add thêm phần tử vào đây
Hãy nhớ rằng các biến mà bạn khai báo sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trong blockchain? Vì vậy, việc tạo một mảng cấu trúc động như thế này rất hữu ích cho việc lưu trữ dữ liệu có cấu trúc trong hợp đồng của bạn, giống như một cơ sở dữ liệu.

Mảng công khai Public

Bạn có thể khai báo một mảng là công khai và Solidity sẽ tự động tạo một phương thức getter cho nó. Cú pháp có dạng như sau:

Person[] public people;

Các hợp đồng khác sau đó sẽ có thể đọc mảng dữ liệu công khai này, nhưng không thể thêm vào mảng. Vì vậy, đây là một mẫu để tạo các dữ liệu công khai trong hợp đồng của bạn.

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Thực hành tạo các mảng dữ liệu khác nhau vào file hocweb3.sol 

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.

BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 6

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1