Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn call contract

Tự học Solidity bài 21: Tương tác với các hợp đồng khác trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Interface Solidity Tương tác với các hợp đồng khác trong ngôn ngữ lập trình Solidity.  Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Summary for English Visiter contract NumberInterface { function getNum(address _myAddress) public view returns (uint); } contract MyContract { address NumberInterfaceAddress = 0xab38... // Address FavoriteNumber contract on ETH blockchain NumberInterface numberContract = NumberInterface(NumberInterfaceAddress); // `numberContract` = contract FavoriteNumber function someFunction() public { // Call `getNum` from contract: uint num = numberContract.getNum(msg.sender); } } Khi chúng ta có nhu cầu tương tác với một hợp đồng khác trên Blockchain, có thể hợp đồng thuộc bạn sở hữu, hoặc là một hợp đồng có sẵn trên blockchain. Vậy với ngôn ngữ solidity chúng ta sẽ phải làm từng bước như nào? Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Tương tác với các hợp đồng khác Để hợp đồng của chúng tôi nó