Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Inheritance

Tự học Solidity bài 38: ERC721 Standard và Multiple Inheritance kế thừa từ nhiều hợp đồng trong SOLIDITY

Multiple Inheritance  Tự học Solidity: ERC721 Standard và Multiple Inheritance kế thừa từ nhiều hợp đồng trong SOLIDITY Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về Token của ETH và các tiêu chuẩn token như ERC20, ERC721... Trong ví dụ thây ma của chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với tiêu chuẩn ERC721 vì 1 thây ma không thể bị chia tách như các đơn vị tiền điện tử. Như vậy tiêu chuẩn ERC721 là phù hợp cho chúng ta phát triển tiếp ví dụ zombie để tiếp tục tự học Solidity và web3. ERC721 Standard  Các token ERC721 không thể hoán đổi cho nhau vì mỗi mã được định nghĩa là duy nhất và không thể phân chia. Bạn chỉ có thể giao dịch chúng theo đơn vị nguyên: là 1 chiếc, 1 cái... và mỗi đơn vị có một ID duy nhất. Vì vậy, đây là những thứ hoàn toàn phù hợp để làm cho NFT giao dịch được. Đây là toàn bộ hợp đồng của ERC721, khi sử dụng bạn chỉ cần thừa kế lại nó: contract ERC721 { event Transfer ( address indexed _from, address indexed _to, uint256 indexed _tokenId ) ; event Approval ( a

Tự học Solidity bài 17: Inheritance Kế thừa trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Inheritance  Solidity Kế thừa trong ngôn ngữ lập trình Solidity. Tài liệu tự học Solidity Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Summary for English Visiter contract Doge { function catchphrase() public returns (string memory) { return "So Wow CryptoDoge"; } } contract BabyDoge is Doge { function anotherCatchphrase() public returns (string memory) { return "Such Moon BabyDoge"; } } Thank you! Mã contract của chúng ta khá dài rồi. Thay vì tạo một hợp đồng cực kỳ dài thì bạn nên chia code hợp đồng của mình thành nhiều hợp đồng để code được tổ chức một cách khoa học và dễ bảo trì. Ngôn ngữ Solidity cũng cho phép ta kế thừa hợp đồng giống như các ngôn ngữ hướng đối tượng khác. Bạn có thể hiểu ngay cách kế thừa trong Solidity với ví dụ dưới dây: contract Doge { function catchphrase ( ) public returns ( string memory ) { return "So Wow CryptoDoge" ; } } contract BabyDoge is D