Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn interface

Tự học Solidity bài 22: Sử dụng Interface trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Sử dụng Interface Trong ngôn ngữ lập trình Solidity. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity. Summary for English Visiter contract NumberInterface { function getNum(address _myAddress) public view returns (uint); } contract MyContract { address NumberInterfaceAddress = 0xab38... // Address FavoriteNumber contract on ETH blockchain NumberInterface numberContract = NumberInterface(NumberInterfaceAddress); // `numberContract` = contract FavoriteNumber function someFunction() public { // Call `getNum` from contract: uint num = numberContract.getNum(msg.sender); } } Trong bài học trước chúng ta đã biết rằng, để tương tác với một hợp đồng thông minh khác thì phải xây dựng một bộ xương hợp đồng Interface và khai báo trong đó nhưng hàm của hợp đồng mà chúng ta muốn tương tác vào nội dung Interface. Trong bài học này chúng ta sẽ học các liên kết Interface đó với hợp đồng đang có ở trên blockchain.  Sử dụng Interface Tiếp

Tự học Solidity bài 21: Tương tác với các hợp đồng khác trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Interface Solidity Tương tác với các hợp đồng khác trong ngôn ngữ lập trình Solidity.  Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Summary for English Visiter contract NumberInterface { function getNum(address _myAddress) public view returns (uint); } contract MyContract { address NumberInterfaceAddress = 0xab38... // Address FavoriteNumber contract on ETH blockchain NumberInterface numberContract = NumberInterface(NumberInterfaceAddress); // `numberContract` = contract FavoriteNumber function someFunction() public { // Call `getNum` from contract: uint num = numberContract.getNum(msg.sender); } } Khi chúng ta có nhu cầu tương tác với một hợp đồng khác trên Blockchain, có thể hợp đồng thuộc bạn sở hữu, hoặc là một hợp đồng có sẵn trên blockchain. Vậy với ngôn ngữ solidity chúng ta sẽ phải làm từng bước như nào? Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Tương tác với các hợp đồng khác Để hợp đồng của chúng tôi nó