Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Events

Tự học Web3: Subscribing to Events. Lắng nghe sự kiện từ một hợp đồng được viết bằng Solidity bằng Web3.js

Subscribing to Events  Tự học Web3: Lắng nghe sự kiện từ một hợp đồng được viết bằng Solidity bằng Web3.js Đăng ký sự kiện Như bạn có thể thấy, việc tương tác với hợp đồng của bạn thông qua Web3.js khá đơn giản - khi bạn đã thiết lập môi trường của mình, việc gọi các hàm và gửi giao dịch không khác gì một API web thông thường. Có một khía cạnh khác mà trong bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu: Đăng ký lắng nghe các sự kiện từ hợp đồng Solidity của bạn từ Web3.js Lắng nghe những thây ma mới Nếu bạn nhớ lại từ zombiefactory.sol , chúng ta đã có một sự kiện gọi là NewZombie mà chúng tôi đã bắn mỗi khi một thây ma mới được tạo ra: event NewZombie( uint zombieId , string name , uint dna ) ; Trong Web3.js, bạn có thể đăng ký lắng nghe một sự kiện để nhà cung cấp web3 của bạn sẽ kích hoạt  logic trong mã của bạn mỗi khi nó kích hoạt: cryptoZombies.events.NewZombie() .on( "data" , function ( event ) { let zombie = event . returnValues ; // We can access this event&#

Bài 12: Tự học lập trình Solidity. Events - Sự kiện trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Events Solidity Sự kiện trong ngôn ngữ lập trình Solidity.  Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity. Summary for English Visiter //SOLIDITY event IntegersAdded(uint x, uint y, uint result); function add(uint _x, uint _y) public returns (uint) { uint result = _x + _y; // run emit IntegersAdded(_x, _y, result); return result; } //JAVASCRIPT YourContract.IntegersAdded(function(error, result) { // do something with result }) Thank you! Hợp đồng của chúng ta đã gần kết thúc! Bây giờ chúng ta nghiên cứu để thêm một sự kiện. Events - Sự kiện là một cách để hợp đồng của bạn thông báo rằng điều gì đó đã xảy ra trên blockchain đến giao diện người dùng của ứng dụng , có thể 'lắng nghe' các sự kiện và thực hiện hành động khi chúng xảy ra. Về cơ bản thì nó cũng giống như sự kiện trong các ngôn ngữ khác mà bạn đã nghiên cứu. // khai bao su kiến event IntegersAdded ( uint x, uint y, uint result ) ; function add ( uint