Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn thừa kế

Tự học Solidity bài 17: Inheritance Kế thừa trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Inheritance  Solidity Kế thừa trong ngôn ngữ lập trình Solidity. Tài liệu tự học Solidity Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Summary for English Visiter contract Doge { function catchphrase() public returns (string memory) { return "So Wow CryptoDoge"; } } contract BabyDoge is Doge { function anotherCatchphrase() public returns (string memory) { return "Such Moon BabyDoge"; } } Thank you! Mã contract của chúng ta khá dài rồi. Thay vì tạo một hợp đồng cực kỳ dài thì bạn nên chia code hợp đồng của mình thành nhiều hợp đồng để code được tổ chức một cách khoa học và dễ bảo trì. Ngôn ngữ Solidity cũng cho phép ta kế thừa hợp đồng giống như các ngôn ngữ hướng đối tượng khác. Bạn có thể hiểu ngay cách kế thừa trong Solidity với ví dụ dưới dây: contract Doge { function catchphrase ( ) public returns ( string memory ) { return "So Wow CryptoDoge" ; } } contract BabyDoge is D