Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chú Đại Bi

Tự học lập trình ứng dụng Android: Chú Đại Bi - Quán Thế Âm Bồ Tát

Chú Đại Bi - Quán Thế Âm Bồ Tát Tính năng mới Chú Đại Bi của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ★★★★★ ★ Âm thanh niệm Chú Đại Bi của cao tăng. ★ Giải nghĩ chi tiết về Chú Đại Bi của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. ★ Chi tiết các lợi ích khi trì tụng Chú Đại Bi mỗi ngày. ★ Giao diện đẹp, tôn nghiêm, dung lượng ứng dụng thấp. ★ Là một ứng dụng Chú Đại Bi miễn phí hoàn toàn, mãi mãi. Chú Đại Bi của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ★★★★★ ★ Âm thanh niệm Chú Đại Bi của cao tăng. ★ Giải nghĩ chi tiết về Chú Đại Bi của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. ★ Chi tiết các lợi ích khi trì tụng Chú Đại Bi mỗi ngày. ★ Giao diện đẹp, tôn nghiêm, dung lượng ứng dụng thấp. ★ Là một ứng dụng Chú Đại Bi miễn phí hoàn toàn, mãi mãi. ★ Chú Đại Bi đề cập đến lời tụng của Thanh Cảnh Quan Âm. Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc Hội kiến của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với bồ tát Quán Thế Âm ở Đ