Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Return Values

Bài 9: Tự học Solidity cơ bản. Return Values of Functions. Giá trị trả về của các hàm trong ngôn ngữ Solidity

Return Values Giá trị trả về của các hàm trong ngôn ngữ Solidity.  Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Summary for English Visiter string greeting = "TuHocSolidity.Com"; function sayHello() public  view returns (string memory) { return greeting; } function _multiply(uint a, uint b) private pure returns (uint) { return a * b; } Thank you! Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các giá trị trả về của hàm và các công cụ sửa đổi hàm. Giá trị trả về Để trả về một giá trị từ một hàm, ta khai báo như sau: string greeting = "TuHocSolidity.Com" ; function sayHello ( ) public returns ( string memory ) { return greeting; } Trong ví dụ trên ta khai báo rõ giá trị trả về với từ khoá  returns  (chú ý là có chữ s) Khai báo hàm có giá trị trả về là chuỗi (  string  Emory ). Công cụ sửa đổi hàm - Function modifiers (view, pure) Hàm trong ví dụ trên không thay đổi trạng thái gì trong Solidity - > nó không thay