Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Variables Solidity

Bài 2: Tài liệu tự học Solidity. State Variables & Integers. Biến trạng thái & số nguyên

Variables & Integers Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Summary for English Visiter pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0; contract HelloWorld {      uint myUnsignedInteger = 10; } Thank you! State Variables & Integers (Biến trạng thái & số nguyên) Các biến trạng thái được lưu trữ vĩnh viễn trong bộ lưu trữ của hợp đồng. Điều này có nghĩa là chúng được ghi vào  blockchain  Ethereum . Hãy nghĩ về chúng giống như đang lưu  trữ vĩnh viễn trong Database :) Ví dụ: Trong hợp đồng ví dụ này, chúng tôi đã tạo một biết kiểu dữ liệu uint có tên là myUnsignedInteger và đặt nó bằng 100. contract Example { // Luu Y: Bien nay se Duoc luu tru VINH VIEN tren blockchain :) uint myUnsignedInteger = 100 ; } Số nguyên không dấu: uint Kiểu dữ liệu uint là một số nguyên không dấu , có nghĩa là giá trị của nó phải không âm. Ngoài ra còn có một kiểu dữ liệu int cho các số nguyên có dấu thì sau này dùng sẽ biết :) Thực hành luôn cho