Chuyển đến nội dung chính

Bài 4: Tự học Solidity cơ bản. Structs. Cấu trúc struct trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Structs Solidity

Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình SoliditySummary for English Visiterstruct Person {
  uint age;
  string name;
}Thank you!


Đôi khi bạn cần một kiểu dữ liệu phức tạp hơn các dữ liệu thuần tuý. Để đáp ứng điều này, Solidity cung cấp kiểu dữ liệu cấu trúc Structs:

struct Person {
  uint age;
  string name;
}

Các cấu trúc cho phép bạn tạo các kiểu dữ liệu phức tạp hơn có nhiều thuộc tính.

Lưu ý rằng bạn vừa được giới thiệu một kiểu mới: là kiểu chuỗi - string. Các chuỗi được sử dụng cho dữ liệu UTF-8 có độ dài tùy ý. Ví dụ:  strChuoiViDu = "Xin chào anh em Việt Nam!"


Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Thực hành tạo các struct khác nhau vào file hocweb3.sol 

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.


BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 5

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1