Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Address solidity

Tự học Solidity bài 26: Ownable Contracts - Chủ sở hữu Hợp đồng có các quyền đặc biệt

Ownable Contracts   Tự học Solidity bài 26: Ownable Contracts - Chủ sở hữu Hợp đồng có các quyền đặc biệt Trong ví dụ ở bài trước ( bài 25 ), bạn có phát hiện ra lỗ hổng bảo mật không? setKittyContractAddress  được khai báo là external , tức là bất kỳ ai cũng có thể gọi nó! Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể thay đổi địa chỉ của hợp đồng CryptoKitties trong hợp đồng  và phá vỡ ứng dụng của chúng ta! Chúng ta muốn có chức năng để cập nhật địa chỉ này trong hợp đồng của mình, nhưng chúng ta lại không muốn tất cả mọi người có thể cập nhật nó. Để xử lý những trường hợp như thế này thì chúng ta tạo các hợp đồng Có thể sở hữu Ownable Contracts  - nghĩa là hợp đồng này có một chủ sở hữu (là bạn) có các quyền đặc biệt. Hợp đồng có thể sở hữu của OpenZeppelin Dưới đây là hợp đồng có thể sở hữu được lấy từ thư viện OpenZeppelin Solidity. OpenZeppelin là một thư viện các hợp đồng thông minh an toàn và được cộng đồng kiểm duyệt mà bạn có thể sử dụng trong DApp của riêng mình. Sau bài học nà

Bài 14: Tài liệu tự học Solidity. Mappings và Addresses trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Mappings & Addresses Trong ngôn ngữ lập trình Solidity.  Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Summary for English Visiter mapping (address => uint) favoriteNumber; function setMyNumber(uint _myNumber) public { // Update our `favoriteNumber` mapping to store `_myNumber` under `msg.sender` favoriteNumber[msg.sender] = _myNumber; // ^ The syntax for storing data in a mapping is just like with arrays } function whatIsMyNumber() public view returns (uint) { // Retrieve the value stored in the sender's address // Will be `0` if the sender hasn't called `setMyNumber` yet return favoriteNumber[msg.sender]; } Thank you! Addresses - Địa chỉ ví Blockchain Ethereum có các tài khoản, bạn có thể coi nó giống như tài khoản ngân hàng. Một tài khoản có số dư Ether (đơn vị tiền tệ được sử dụng trên chuỗi khối Ethereum) và bạn có thể gửi và nhận các khoản thanh toán bằng Ether đến các tài khoản khác, giống như tài khoản