Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Private Function

Bài 8: Tự học Solidity cơ bản. Private / Public Functions. Thuộc tính của hàm trong ngôn ngữ Solidity

Private & Public Thuộc tính Private và Public của hàm trong ngôn ngữ Solidity.  Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Summary for English Visiter uint[] numbers; //private function _addToArray(uint _number) private { } //public function addToArray(uint _number) public { } Thank you! Trong Solidity, các hàm theo mặc định ở trạng thái public . Điều này có nghĩa là bất kỳ ai (hoặc bất kỳ hợp đồng khác) đều có thể gọi hàm public hợp đồng của bạn và thực thi mã của nó. Rõ ràng điều này không an toàn và điều đó khiến hợp đồng của bạn dễ bị tấn công. Vì vậy, bạn nên đánh dấu các hàm của mình là private  và chỉ public các chức năng bạn muốn cung cấp với mọi người. Điều này là rất quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho hợp đồng thông minh, nên phải ghi nhớ kĩ nhé. Đây là cách khai báo một hàm private : uint [] numbers; function _addToArray ( uint _number ) private { numbers. push (_number); } Điều này có nghĩa là chỉ các hà