Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Payable

Tự học Solidity bài 34: Payable functions of Solidity. Hàm thanh toán - code một functions mà người dùng phải trả ETH để gọi hàm như thế nào?

Payable functions of Solidity.  Tự học Solidity. Hàm thanh toán.  Code một functions mà người dùng phải trả ETH để gọi hàm như thế nào?  Một số định nghĩa functions mà chúng ta đã được học  Chúng ta có các công cụ sửa đổi khả năng hiển thị của functions: Kiểm soát khi nào và ở đâu hàm có thể được gọi hàm đó như:  - private có nghĩa là nó chỉ có thể được gọi từ các hàm khác bên trong hợp đồng. -  internal  giống như private nhưng cũng có thể được gọi bằng các hợp đồng kế thừa. - external  chỉ có thể được gọi là bên ngoài hợp đồng. -  public  có thể được gọi ở bất cứ đâu, cả bên trong và bên ngoài hợp đồng. Chúng ta cũng có các công cụ sửa đổi trạng thái, cho chúng ta biết cách hàm tương tác với BlockChain: - view cho chúng ta biết rằng bằng cách chạy hàm, sẽ không có dữ liệu nào được lưu / thay đổi.  - pure cho chúng ta biết rằng hàm không chỉ không lưu bất kỳ dữ liệu nào vào blockchain mà còn không đọc bất kỳ dữ liệu nào từ blockchain.  Cả hai đều không tốn gas nếu gọi từ bên ngoài t