Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Time Units

Tự học Solidity bài 29: Time Units. Đơn vị thời gian trong Solidity

Time Units Solidity Tự học Solidity bài 29: Time Units. Đơn vị thời gian trong Solidity Summary for English Visiter The variable now will return the number of seconds that have passed since January 1st 1970. Solidity also contains the time units seconds, minutes, hours, days, weeks and years. uint lastUpdated; function updateTimestamp() public { lastUpdated = now ; } // called, `false` if 5 minutes have not passed function fiveMinutesHavePassed() public view returns (bool) { return (now >= (lastUpdated + 5 minutes )); } Thank you! Đặt vấn đề Nếu bạn chơi các trò chơi điện tử thì không còn lạ gì với khái niệm thời gian hồi chiêu, thời gian hồi phục năng lượng để tung ra chiêu thức tiếp theo. Đương nhiên trong trò chơi Zombie mà chúng ta đang xây dựng qua các bài học cũng vậy, các con Zombie không thể cắn liên tục liên tục được, giữa mỗi lần cắn thì phải có một khoảng thời gian hồi chiêu tiêu hoá thức ăn phải không nào. Đặt vấn đề cho bài toán là như vậy thì chúng ta sẽ giải quy