Chuyển đến nội dung chính

Tự học Solidity bài 21: Tương tác với các hợp đồng khác trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Interface Solidity

Tương tác với các hợp đồng khác trong ngôn ngữ lập trình Solidity. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity

Summary for English Visitercontract NumberInterface {
 function getNum(address _myAddress) public view returns (uint);
}contract MyContract {
 address NumberInterfaceAddress = 0xab38... 
 // Address FavoriteNumber contract on ETH blockchain
 NumberInterface numberContract = NumberInterface(NumberInterfaceAddress);
 // `numberContract` = contract FavoriteNumber

 function someFunction() public {
  // Call `getNum` from contract:
  uint num = numberContract.getNum(msg.sender);

 }
}


Khi chúng ta có nhu cầu tương tác với một hợp đồng khác trên Blockchain, có thể hợp đồng thuộc bạn sở hữu, hoặc là một hợp đồng có sẵn trên blockchain. Vậy với ngôn ngữ solidity chúng ta sẽ phải làm từng bước như nào? Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Tương tác với các hợp đồng khác

Để hợp đồng của chúng tôi nói chuyện với một hợp đồng khác trên blockchain mà chúng ta không sở hữu, trước tiên chúng ta cần xây dựng một interface.

Hãy xem một ví dụ đơn giản sau đây. Giả sử có một hợp đồng tên là LuckyNumber trên blockchain trông như thế này:

contract LuckyNumber {
 mapping(address => uint) numbers;

 function setNum(uint _num) public {
  numbers[msg.sender] = _num;
 }

 function getNum(address _myAddress) public view returns (uint) {
  return numbers[_myAddress];
 }
}
Đây sẽ là một hợp đồng đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể lưu trữ con số của họ và nó sẽ được liên kết với địa chỉ ví Ethereum của họ. Sau đó, bất kỳ ai khác cũng có thể tra cứu con số may mắn của chính họ khi gọi hàm getNum() (khi dùng đúng địa chỉ ví ETH đó để gọi đến hợp đồng)

Bây giờ, giả sử chúng ta có một hợp đồng bên ngoài muốn đọc dữ liệu trong hợp đồng này bằng cách sử dụng hàm getNum.

Đầu tiên, chúng ta phải xây dựng một interface của hợp đồng LuckyNumber:

contract NumberInterface {
 function getNum(address _myAddress) public view returns (uint);
}

Lưu ý rằng điều này gần giống như xây dựng một contract, với một vài điểm khác biệt. 

 1. Thứ nhất, chúng ta chỉ khai báo các hàm mà chúng ta muốn tương tác - trong trường hợp này là getNum - và chúng ta không định nghĩa đến bất kỳ hàm hoặc biến nào khác.
 2. Thứ hai, chúng ta không có thân hàm. Thay vì dấu ngoặc nhọn ({ - }), chúng ta chỉ cần kết thúc khai báo hàm bằng dấu chấm phẩy (;).

Nó giống như một bộ xương của hợp đồng và đây là cách trình biên dịch biết đó là một interface.

Bằng cách thêm interface này trong ứng dụng dapp của chúng ta, hợp đồng của chúng ta sẽ biết các chức năng của hợp đồng khác trông như thế nào, cách gọi chúng cũng như loại phản hồi mong đợi.

Bài học này cho ta biết một điều là: muốn gọi đến hợp đồng khác trên bockchian thì phải xây dựng một interface và liệt kê các hàm trong hợp đồng đó mà ta muốn sử dụng.
Còn cách gọi cụ thể như thế nào thì trong bài học sau bạn sẽ được biết cụ thể.

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 22

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1