Chuyển đến nội dung chính

Tự học Solidity bài 22: Sử dụng Interface trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Sử dụng Interface

Trong ngôn ngữ lập trình Solidity. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity.


Summary for English Visitercontract NumberInterface {
 function getNum(address _myAddress) public view returns (uint);
}contract MyContract {
 address NumberInterfaceAddress = 0xab38... 
 // Address FavoriteNumber contract on ETH blockchain
 NumberInterface numberContract = NumberInterface(NumberInterfaceAddress);
 // `numberContract` = contract FavoriteNumber

 function someFunction() public {
  // Call `getNum` from contract:
  uint num = numberContract.getNum(msg.sender);

 }
}

Trong bài học trước chúng ta đã biết rằng, để tương tác với một hợp đồng thông minh khác thì phải xây dựng một bộ xương hợp đồng Interface và khai báo trong đó nhưng hàm của hợp đồng mà chúng ta muốn tương tác vào nội dung Interface. Trong bài học này chúng ta sẽ học các liên kết Interface đó với hợp đồng đang có ở trên blockchain. 

Sử dụng Interface

Tiếp tục ví dụ trong bài học trước chúng ta đã có một interface NumberInterface như sau

contract NumberInterface {
 function getNum(address _myAddress) public view returns (uint);
}
Và đây là cách chúng ta sử dụng nó trong một hợp đồng

contract MyContract {
 address NumberInterfaceAddress = 0xab38... 
 // Dia chi cua hop dong FavoriteNumber contract tren Ethereum
 NumberInterface numberContract = NumberInterface(NumberInterfaceAddress);
 // `numberContract` se duoc gan vao contract FavoriteNumber

 function someFunction() public {
  // Gio chung ta co the goi ham `getNum` tu contract:
  uint num = numberContract.getNum(msg.sender);

 }
}
Bằng cách này, hợp đồng của bạn có thể tương tác với bất kỳ hợp đồng nào khác trên blockchain Ethereum, miễn là chúng khai báo các hàm chức năng đó ở dạng public hoặc external. Quá dễ phải không nào :)

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.


BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 23

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1