Chuyển đến nội dung chính

Tự học Solidity bài 15: Msg.sender trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Msg.sender Solidity

Ngôn ngữ lập trình Solidity. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity

Summary for English Visitermapping (address => uint) favoriteNumber;

function setMyNumber(uint _myNumber) public {
 // Update our `favoriteNumber` mapping to store `_myNumber` under `msg.sender`
 favoriteNumber[msg.sender] = _myNumber;
 // ^ The syntax for storing data in a mapping is just like with arrays
}

function whatIsMyNumber() public view returns (uint) {
 // Retrieve the value stored in the sender's address
 // Will be `0` if the sender hasn't called `setMyNumber` yet
 return favoriteNumber[msg.sender];
}

msg.sender

Trong Solidity, có một số biến toàn cục có sẵn cho tất cả các hàm. Một trong số đó là msg.sender, nó chính là địa chỉ của người (hoặc hợp đồng thông minh) đã gọi hàm hiện tại.

Lưu ý: Trong Solidity, việc thực thi hàm luôn cần bắt đầu với một trình gọi bên ngoài. Một hợp đồng sẽ chỉ ngồi trên blockchain không làm gì cả cho đến khi ai đó gọi đến nó (sử dụng một trong các chức năng của nó). Vì vậy, sẽ luôn có một msg.sender.

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng msg.sender và cập nhật mapping:

mapping (address => uint) favoriteNumber;

function setMyNumber(uint _myNumber) public {
 // Update our `favoriteNumber` mapping to store `_myNumber` under `msg.sender`
 favoriteNumber[msg.sender] = _myNumber;
 // ^ The syntax for storing data in a mapping is just like with arrays
}

function whatIsMyNumber() public view returns (uint) {
 // Retrieve the value stored in the sender's address
 // Will be `0` if the sender hasn't called `setMyNumber` yet
 return favoriteNumber[msg.sender];
}
Trong ví dụ đơn giản này, bất kỳ ai cũng có thể gọi setMyNumber và lưu trữ một uint trong hợp đồng của chúng ta, uint sẽ được gắn với địa chỉ của họ. Sau đó, khi họ gọi whatIsMyNumber, họ sẽ được trả về uint mà họ đã lưu trữ.

Sử dụng msg.sender cung cấp cho bạn sự bảo mật của chuỗi khối Ethereum - cách duy nhất ai đó có thể sửa đổi dữ liệu của người khác là đánh cắp khóa riêng được liên kết với địa chỉ Ethereum của họ.


Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.


BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 16

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bài giới thiệu: Tự học Solidity. Học lập trình web3. Lập trình Smart Contract các Blockchain

LỜI NÓI ĐẦU Mục đích của blog này để chia sẻ một cách đơn giản nhất để bạn có thể tự học lập trình web3 Solidity bằng tiếng Việt, tự học online ngôn ngữ lập trình Solidity để Code ra một Smart Contract trên blockchain của ETH. Khoá học này dành cho những lập trình viên Việt Nam nhưng không giỏi đọc các tài liệu bằng tiếng Anh. Đặc biệt, những bài học này sẽ không rườm rà các lý thuyết. Vậy nên những khái niệm như Blockchain là gì, Smart Contract là gì thì mời các bạn tự tra cứu Google :) ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP Trên cơ sở là bạn cũng đã có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình khác rồi, giờ có nhu cầu học thêm một ngôn ngữ mới. Bạn cần một website học lập trình web3 Solidity một cách hệ thống từ A đến Z và bài bản. Còn nếu bạn là một người mới tinh như trang giấy trắng về code, chưa biết tí gì về lập trình thì xin hãy quay lại đây sau. Hãy học một khoá lập trình căn bản trước nhé. THỰC HÀNH CODE Ở ĐÂU? Trong khoá tự học lập trình web3 Solidity này, chúng ta sử dụng trình soạn thảo online là

Bài 1: Tài liệu tự học Solidity. Contracts & Pragma. Hợp Đồng và phiên bản Pragma

Contracts và  Pragma Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Những chú ý trước khi bắt đầu khoá học được trình bày tại  bài giới thiệu khoá học Summary for English Visiter pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0; contract HelloWorld { } Thank you! 1. Contract Mã của Solidity được gói gọn trong các hợp đồng Contract. Hợp đồng là khối code cơ bản của các ứng dụng Ethereum - tất cả các biến và hàm đều thuộc một hợp đồng và đây sẽ là điểm khởi đầu của tất cả các dự án.  Một hợp đồng trống có tên HelloWorld sẽ trông như thế này: contract HelloWorld { } 2. Phiên bản Pragma Code solidity phải bắt đầu bằng "version pragma" - một khai báo về phiên bản của trình biên dịch Solidity mà mình sử dụng. Điều này là để ngăn chặn các sự cố với các phiên bản trình biên dịch trong tương lai có thể gây ra lỗi với đoạn code của bạn. Ví dụ muốn biên dịch từ 0.5.0 đến 0.6.0 thì  bạn khai báo trên cùng như sau:  pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0;

Tự học ptkt Bitcoin. Kiến thức phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z. Các trường phái ptkt coin

Tự học  Phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z Tự học ptkt Bitcoin. Kiến thức phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z . Các trường phái ptkt coin. 0. Lời nói đầu Phân tích giao dịch trong trade coin, trade chứng khoán... bao gồm 03 loại phân tích chính: Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật và Phân tích tâm lý. Như tiêu đề của bài viết này "Phân tích kỹ thuật Trade Coin từ A đến Z". Trong bài viết này tôi dựa trên những kiến thức thực chiến từ 2017 đến nay. Tự Học Trade Coin (Tuhocsolidity.com) sẽ giới thiệu đến bạn những kiến thức và bộ công cụ phân tích cần thiết từ cơ bản đến nâng cao để tự bạn có thể xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch dành cho việc Trade Coin, Trade chứng khoán... hiệu quả nhất. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong trade coin từ A đến Z 1. Time Frame là gì? Khung thời gian là gì? Time Frame là khung thời gian thể hiện của biểu đồ giá. Có nhiều khung thời gian được sử dụng, phổ biến là 1 năm, 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, 4