Chuyển đến nội dung chính

Tự học Solidity bài 16: Require trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Require Solidity

Ngôn ngữ lập trình Solidity. Tự học Solidity căn bản. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity

Summary for English Visiterfunction sayHiToVitalik(string memory _name) public returns (string memory) {
  // Compares if _name equals "Vitalik". Throws an error and exits if no
  require(keccak256(abi.encodePacked(_name)) == keccak256(abi.encodePacked("Vitalik")));
  // If it's true, proceed with the function:
  return "Hi!";
}


Trong ví dụ Hợp đồng Zombie trước, chúng ta đã thực hiện một hàm cho phép người dùng tạo zombie mới bằng cách gọi createRandomZombie và nhập tên. Tuy nhiên, nếu người dùng có thể tiếp tục gọi chức năng này để tạo ra số lượng zombie không giới hạn trong đội quân của họ, thì trò chơi sẽ không vui lắm vì đất chật người đông.

Giờ phải làm sao để mỗi người chơi chỉ có thể gọi chức năng này một lần. Theo cách đó người chơi mới sẽ gọi nó khi họ lần đầu tiên bắt đầu trò chơi để tạo ra zombie ban đầu trong quân đội của họ.

Làm thế nào chúng ta có thể làm cho hàm này chỉ có thể được gọi một lần cho mỗi người chơi?

Đối với điều đó chúng tôi sử dụng Require. Require làm cho hàm một yêu câu và tạo ra một lỗi ngừng thực thi nếu một số điều kiện không thoả mãn:

function sayHiToVitalik(string memory _name) public returns (string memory) {
  // Compares if _name equals "Vitalik". Throws an error and exits if no
  require(keccak256(abi.encodePacked(_name)) == keccak256(abi.encodePacked("Vitalik")));
  // If it's true, proceed with the function:
  return "Hi!";
}
Lưu ý: Solidity không có so sánh chuỗi, vì vậy chúng ta so sánh các kết quả băm Keccak256 của chúng để xem các chuỗi sau khi băm có bằng nhau không.

Nếu bạn đã quên Kecak256 là gì thì xin mời xem lại BÀI SỐ 10 nhé :)

Nếu bạn gọi hàm này bằng sayHiToVitalik ("Vitalik"), nó sẽ trả về "Hi!". Nếu bạn gọi nó với bất kỳ đầu vào nào khác, nó sẽ báo lỗi và không thực thi.

Do đó, request khá hữu ích để xác minh các điều kiện nhất định phải đúng trước khi chạy một hàm.

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Code của hợp đồng zombie hiện tại như sau, bạn đọc hiểu nội dung nhé

pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0;

contract ZombieFactory {

event NewZombie(uint zombieId, string name, uint dna);

uint dnaDigits = 16;
uint dnaModulus = 10 ** dnaDigits;

struct Zombie {
string name;
uint dna;
}

Zombie[] public zombies;

mapping (uint => address) public zombieToOwner;
mapping (address => uint) ownerZombieCount;

function _createZombie(string memory _name, uint _dna) private {
uint id = zombies.push(Zombie(_name, _dna)) - 1;
zombieToOwner[id] = msg.sender;
ownerZombieCount[msg.sender]++;
emit NewZombie(id, _name, _dna);
}

function _generateRandomDna(string memory _str) private view returns (uint) {
uint rand = uint(keccak256(abi.encodePacked(_str)));
return rand % dnaModulus;
}

function createRandomZombie(string memory _name) public {
// start here
require(ownerZombieCount[msg.sender] == 0);
uint randDna = _generateRandomDna(_name);
_createZombie(_name, randDna);
}

}Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.


BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 17

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bài giới thiệu: Tự học Solidity. Học lập trình web3. Lập trình Smart Contract các Blockchain

LỜI NÓI ĐẦU Mục đích của blog này để chia sẻ một cách đơn giản nhất để bạn có thể tự học lập trình web3 Solidity bằng tiếng Việt, tự học online ngôn ngữ lập trình Solidity để Code ra một Smart Contract trên blockchain của ETH. Khoá học này dành cho những lập trình viên Việt Nam nhưng không giỏi đọc các tài liệu bằng tiếng Anh. Đặc biệt, những bài học này sẽ không rườm rà các lý thuyết. Vậy nên những khái niệm như Blockchain là gì, Smart Contract là gì thì mời các bạn tự tra cứu Google :) ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP Trên cơ sở là bạn cũng đã có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình khác rồi, giờ có nhu cầu học thêm một ngôn ngữ mới. Bạn cần một website học lập trình web3 Solidity một cách hệ thống từ A đến Z và bài bản. Còn nếu bạn là một người mới tinh như trang giấy trắng về code, chưa biết tí gì về lập trình thì xin hãy quay lại đây sau. Hãy học một khoá lập trình căn bản trước nhé. THỰC HÀNH CODE Ở ĐÂU? Trong khoá tự học lập trình web3 Solidity này, chúng ta sử dụng trình soạn thảo online là

Bài 1: Tài liệu tự học Solidity. Contracts & Pragma. Hợp Đồng và phiên bản Pragma

Contracts và  Pragma Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Những chú ý trước khi bắt đầu khoá học được trình bày tại  bài giới thiệu khoá học Summary for English Visiter pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0; contract HelloWorld { } Thank you! 1. Contract Mã của Solidity được gói gọn trong các hợp đồng Contract. Hợp đồng là khối code cơ bản của các ứng dụng Ethereum - tất cả các biến và hàm đều thuộc một hợp đồng và đây sẽ là điểm khởi đầu của tất cả các dự án.  Một hợp đồng trống có tên HelloWorld sẽ trông như thế này: contract HelloWorld { } 2. Phiên bản Pragma Code solidity phải bắt đầu bằng "version pragma" - một khai báo về phiên bản của trình biên dịch Solidity mà mình sử dụng. Điều này là để ngăn chặn các sự cố với các phiên bản trình biên dịch trong tương lai có thể gây ra lỗi với đoạn code của bạn. Ví dụ muốn biên dịch từ 0.5.0 đến 0.6.0 thì  bạn khai báo trên cùng như sau:  pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0;

Tự học ptkt Bitcoin. Kiến thức phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z. Các trường phái ptkt coin

Tự học  Phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z Tự học ptkt Bitcoin. Kiến thức phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z . Các trường phái ptkt coin. 0. Lời nói đầu Phân tích giao dịch trong trade coin, trade chứng khoán... bao gồm 03 loại phân tích chính: Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật và Phân tích tâm lý. Như tiêu đề của bài viết này "Phân tích kỹ thuật Trade Coin từ A đến Z". Trong bài viết này tôi dựa trên những kiến thức thực chiến từ 2017 đến nay. Tự Học Trade Coin (Tuhocsolidity.com) sẽ giới thiệu đến bạn những kiến thức và bộ công cụ phân tích cần thiết từ cơ bản đến nâng cao để tự bạn có thể xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch dành cho việc Trade Coin, Trade chứng khoán... hiệu quả nhất. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong trade coin từ A đến Z 1. Time Frame là gì? Khung thời gian là gì? Time Frame là khung thời gian thể hiện của biểu đồ giá. Có nhiều khung thời gian được sử dụng, phổ biến là 1 năm, 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, 4