Chuyển đến nội dung chính

Tự học Solidity bài 20: Internal và External trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Internal & External

Ngôn ngữ lập trình Solidity. Tự học Solidity miễn phí. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity


Summary for English Visitercontract Sandwich {
 uint private sandwichesEaten = 0;

 function eat() internal {
  sandwichesEaten++;
 }
}

contract BLT is Sandwich {
 uint private baconSandwichesEaten = 0;

 function eatWithBacon() public returns (string memory) {
  baconSandwichesEaten++;
  // We can call this here because it's internal
  eat();
 }
}Thank you!


Bạn hay mở lại 2 file zombilefactory.sol và zombiefeeeding.sol

Nếu ta gọi hàm _createZombie trong hàm feedAndMultiply như ví dụ dưới đây thì sẽ bị lỗi

 
function feedAndMultiply(uint _zombieId, uint _targetDna) public {
require(msg.sender == zombieToOwner[_zombieId]);
Zombie storage myZombie = zombies[_zombieId];
_targetDna = _targetDna % dnaModulus;
uint newDna = (myZombie.dna + _targetDna) / 2;
_createZombie("NoName", newDna);
}Lý do là vì _createZombie  là một hàm riêng tư private bên trong ZombieFactory. Có nghĩa là không hợp đồng nào kế thừa từ ZombieFactory có thể truy cập nó.

Internal và External

Ngoài publicprivate , ngôn ngữ Solidity có thêm hai loại khả năng hiển thị cho các hàm: Internal và External.

Internal cũng giống như private, ngoại trừ nó cũng có thể truy cập vào các hợp đồng kế thừa từ hợp đồng này. (Giống như những gì chúng ta muốn ở đây!).

External tương tự như public, ngoại trừ việc CHỈ có thể gọi các chức năng này bên ngoài hợp đồng - chúng không thể được gọi bằng các chức năng khác bên trong hợp đồng đó. Chúng ta sẽ nói về lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng External và public sau.

Để khai báo các hàm Internal hoặc External , cú pháp giống như privatepublic:

contract Sandwich {
 uint private sandwichesEaten = 0;

 function eat() internal {
  sandwichesEaten++;
 }
}

contract BLT is Sandwich {
 uint private baconSandwichesEaten = 0;

 function eatWithBacon() public returns (string memory) {
  baconSandwichesEaten++;
  // We can call this here because it's internal
  eat();
 }
}

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 21

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1